اهمیت بذر مناسب در چمن فوتبال

احداث چمن مناسب، به تهیه بستر بذر مناسب بستگی دارد که اساس چمنکاری محسوب می شود و مراحل مختلف آن بشرح ذیل می باشد:
۱- تهیه خاک مرغوب و مناسب برای چمنکاری به میزان و حجم مورد نیاز (بهتر است با انجام آزمایش خاک، نیازهای غذایی چمن را تعیین کنیم.)

۲- زوائد، خرده چوبها، قلوه سنگها و کلاً مواد خارجی درشت را تا عمق ۱۵ سانتیمتری بستر کاشت جمع آوری نمائیم.
۳- برآورد میزان سطح چمنکاری به منظور تأمین نهاده ها، بذر و …

۴- به خاک اولیه بستر کاشت (چه از نوع رسی و چه از نوع شنی) می بایستی در محدوده عمق ۲۰-۱۵ سانتیمتری به میزان ۵ سانتیمتر ، ماده آلی افزوده شود، بطوریکه در نهایت ۳۰% خاک دارای ماده آلی باشد. ( در صورت دشوار بودن این روش می توان روی خاک قبلی به میزان ۵/۷-۵/۲ سانتیمتر خاک مناسب اضافه نمود.)
۵- زمان افزودن ماده آلی و شن به خاک سنگین یا افزودن ماده آلی و رس به خاک سبک، همزمان با استفاده از کودهای شیمیایی (پایه) و پیش از عملیات کاشت می باشد.
۶- نصب سیستمهای آبیاری، تأسیسات روشنائی و … نیز بایستی همزمان با بند فوق صورت گیرد.
۷- پر کردن گودال ها و تسطیح بلندیها
۸- شیب بندی مناسب به میزان ۲-۱ درصد که برای این امر بایستی لایه ای به عمق ۱۵-۱۰ سانتیمتر به کنار زده شود تا در مراحل شیب بندی از خاک آن استفاده شود. شیب بندی باید آرام و تدریجی باشد و در طول مسیر، نباید نقطه ای بلند تر باشد (که زودتر خشک شود) یا گود باشد (که آب تجمع کند.)

۹- اطمینان از وجود زهکش مناسب در خاک تحت الارض (۳۰ سانتیمتر به پائین) بطوریکه با انجام آبیاری، در بستر کاشت ، حالت غرقاب ایجاد نگردد. (اهمیت این موضوع در زمینهای ورزشی که نیاز به خروج سریع آب دارند به مراتب بیشتر است.)

چیدن چمن:

یکی از نکات مهم در نگهداری چمن فوتبالی hatko، چیدن آن است. نکات زیر نقش چیدن چمن، در رشد مناسب چمن را نشان می دهد:
۱- بیش از حد کوتاه کردن چمن، منجر به کاهش رشد ریشه چمن شده و لزوم مراقبت بیشتررا در برخواهد داشت.
۲- بیش از حد بلند نگهداشتن چمن، باعث بروز پدیده کاهبرگ (Thatch) یعنی ایجاد توده های بهم فشرده ریزوم و ریشه در سطح زیرین پوشش چمن می گردد.
۳- در مناطق سایه دار بعلت کم بودن فتوسنتز، چمنها را کمتر کوتاه می کنند.
۴- چمنهای گرمسیری، مقاومت بیشتری نسبت به چیده شدن دارند.
۵- اگر چیدن چمن، بویژه در روزهای گرم به تأخیر افتد، چمن به گل نشسته و تولید بذر می کند و مواد غذایی، صرف خوشه بستن شده و نهایتاً چمن ضعیف می شود.
۶- بعنوان یک قاعده کلی، با افزایش دما، ارتفاع چیدن بلندتر (میزان کوتاه کردن کمتر) و با کاهش دما، ارتفاع چیدن کوتاهتر (میزان کوتاه کردن بیشتر) توصیه می شود.
۷- تعیین زمان مناسب چیدن، الف – هنگامیکه بلندترین قسمت چمن ۷/۳-۵/۲ سانتیمتر بلندتر از سایر قسمتها باشد. ب – هنگامیکه ارتفاع چمن ۱۰-۵/۷ سانتیمتر شده که می بایستی به میزان ۵-۷۵/۳ سانتیمتر چیده شود.
۸- بهنگام چیدن، چمن نبایستی مرطوب باشد.
۹- در اولین مرحله چمن زنی، نباید از ماشین چمن زنی استفاده نمود.
۱۰- پیش از چیدن چمن، باید سنگها و زباله ها را از سطح چمنکاری زدود.
۱۱- در شیبهای تند بهتر است نوعی چمن یا گیاه پوششی بکاربرد که نیازی به چیدن زیاد نداشته باشد.
۱۲- چمنهایی که در دوره داشت، تحت تیمار کوددهی زیاد قرار داشته باشند، باید مرتباً چیده شوند.

 

ارسال دیدگاه