تعاریف و مفاهیمی گوناگون از دکمه سردست

دکمه سردست یا سرآستین دکمه ای است که برای بستن آستین پیراهن به کار برده می شود و نیز ممکن است جواهراتی برای پسران و مردان شمرده شود.

دکمه سردست می تواند از انواع مختلف مواد مانند شیشه، سنگ، چرم، فلز گرانبها و یا ترکیبی از این ها باشد.


دکمه های سرآستین در ابتدا صرفاً برای طبقهٔ اشراف و ثروتمندان بود.

یکی از مدل های اصلی دکمه سرآستین، یک دایرهٔ خیلی کوچک است که به وسیلهٔ یک میلهٔ فلزی به دایرهٔ تزئینیِ بزرگتری متصل می شود.

ارسال دیدگاه