الماس گرانبها ترین جواهر

جواهر همیشه جلوه خیره کننده ای برای بشر داشته است.هزاران سال است که جواهر برای زینت بکار رفته و به عنوان طلسم برای جلوگیری از بیماریها وآسیب شیطان استفاده شده است.

روزگاری عقیده مردم بر این بود که بعضی از جواهرات قدرت پیشگویی کردن برای صاحب خود را دارند.وعده ای هم بر این عقیده بودند که نوعیاز جواهرات قادرند جرم یا بی گناهی کسی را ثابت کنند.در زمانهای بسیار پیش جواهرات را فقط از روی رنگشان تشخیص می دادند و به تمام سنگهای گرانبهایی که قرمز رنگ بود نام (یاقوت) نهاده بودند.و همه سنگهای سبزرانیز (زمرد) می نامیدند و سنگهای آبی را (یاقوت کبود) می گفتند.بعدها کشف شد که برخی  از جواهرات از برخی دیگر سخت تر  ودارای مقاومت بیشتری هستند.


برای مثال امروزه الماس گرانبها ترین جواهر محسوب می شود چون نه تنها زیباست بلکه سخت ترین آنها نیز میباشد.

تمام  جواهرات را سنگهای گرانبها می نامند.ولی اگر دقیقتر بنگریم می بینیم کلمه گرانبها فقط برای چهار نوع سنگ بکار می رود.یعنی :الماس -یاقوت- زمرد ویاقوت کبود اما سایر جواهرات (سنگهای نیمه قیمتی ) هستند.

مانند: اپال- لعل کبود – تپاز .

بیشتر سنگهای گرانها ونیمه گرانبها با یکدیگر بستگی نزدیکی دارند.گرانبها ترین سنگها الماس است ودارای

ساده ترین ترکیب است.یعنی فقط از کربن خالص درست شده است.

یاقوت سرخ و یا قوت کبود از انو اع سنگ سنباده به شمار می رو ند .قرمزی رنگ یا قوت برا ی آن است که در

سنگ سنباده کمی آهن وجود دارد.وجود اکسیدهای مختلف در یاقوت کبود آنرا به رنگ آبی درخشان ویا آبی

مخملی در می آورد.بسیاری از جواهرات زیبا از ترکیبات ماده ای به نام سیلیکات می باشند.

تپاز و تورمالین جزء گروه (سیلیکاتها ) می باشند. نارسنگ ویشم سبز نیز سیلیکات هستند.

بعضی از جواهرات کم ارزشتر به دسته کوارتز تعلق دارند که سیلیس خالص می باشند مانند : لعل کبود.

اپال نیز نوعی سیلیس است که دارای پنج تا ده درصد آب می باشد.

ضمنا اپال یکی از چند سنگ جواهریست که می گویند برای صاحب خود بدشانسی وبدبختی می آورد.

حتی امروزه نیز برخی بخاطر این خرافات از بکار بردن این زینت خودداری می کنند.

امروزه دانشمندان قادر به  ساختن سنگهای گرانبهای مصنوعی هستند که شامل الماس.یاقوت وزمرد است.

این جواهرات درست مانند جواهرات اصلی می باشند فقط با این تفاوت که آنها را در آزمایشگاه درست می کنند.

ارسال دیدگاه