زیورآلات زنان اشراف زاده و پادشاه در ایران قدیم

زنان اشراف زاده و پادشاه نیزمانند مردان از زیورآلات زیبایی برای تزئین سر ، بازو و گردن استفاده می کردند ، به طور کلی مجسمه ها ، حجاریها ، نقش برجسته ها و آثار منقول بسیاری از عصر ساسانی بدست آمده است که چگونگی وضعیت زن ، بخصوص ملکه ها و شاهزاده  خانم ها و زنان اشراف زاده و رامشگران را بر ما مکشوف می دارد .

از مهم ترین این نقش برجسته ها که اطلاعاتی راجع به  انواع زیورآلات این گروه از زنان در اختیار ما می گذارد می توان به نقوش برجسته های طاق بستان ، نقش تنگ قندیل ، نقش رجب ، نقش رستم ، سرمشهد و تنگ برم دلک اشاره کرد .

هدف پژوهش حاضر شناخت و بررسی زیورآلات زنان و مردان و بیان موقعیت اجتماعی افراد و گروه های مختلف براساس استفاده از این هنر تزئینی می باشد . آنچه نگارنده به عنوان یک روش پژوهشی به کار گرفته است تکیه بر منابع مکتوب شواهد باستان شناسی از جمله سکه ها ، نقوش برجسته ، مهرها وظروف عصر ساسانی می باشد نتیجه ای که حاصل شد و جود یک تضاد طبقاتی و اجتماعی بارز در این دوره است به طوری که حتی استفاده از هر نوع زیورآلاتی مخصوص طبقه اشراف بوده و کسی حق استفاده از آن را نداشت مگر با اجازه شخص شاه که ممکن بود به پاس خدمات از شاه گرفته باشد .

ارسال دیدگاه