ماه: آبان ۱۳۹۶

اهمیت بذر مناسب در چمن فوتبال

احداث چمن مناسب، به تهیه بستر بذر مناسب بستگی دارد که اساس چمنکاری محسوب می شود و مراحل مختلف آن بشرح ذیل می باشد: ۱- تهیه خاک مرغوب و مناسب برای چمنکاری به میزان و حجم مورد نیاز (بهتر است با انجام آزمایش خاک، نیازهای غذایی چمن را تعیین کنیم.) ۲- زوائد، خرده چوبها، قلوه سنگها و […]